Βιωσιμότητα

Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Στα Royalty Hotels & Suites αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο της επιχείρησής μας στο περιβάλλον και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς και χρησιμοποιούμε φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές πρακτικές.

Δεσμευόμαστε:

· Λειτουργία σύμφωνα με όλη τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.

· Συνεχή βελτίωση στις περιβαλλοντικές επιδόσεις προσπαθώντας να μετρήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις βάζοντας στόχους για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. Αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων (πελάτες, προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινότητα κτλ.) για περιβαλλοντικά θέματα.

· Να εκτελούνται συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (θόρυβος, κατανάλωση ενέργειας και νερού) και να πραγματοποιούνται τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

· Συνεχή εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό μας σχετικά με το Περιβαλλοντικό μας Πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν.

· Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σχετικά με τους ενεργειακούς πόρους με τη μείωση των εκπομπών και τη λήψη μέτρων για την προστασία του κλίματος, τη χρήση τοπικών, φυσικών, πρώτων υλών και ανακυκλωμένων προϊόντων.

· Υποστήριξη Εθνικών και Διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων (ΜΚΟ - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).

· Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στα σχέδια νέων κτιρίων και ανακαίνισης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη σωστή λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της υλοποίησης των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, για τη σωστή λειτουργία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος και για την κοινοποίηση της πολιτικής σε όλο το προσωπικό και τους πελάτες.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνο για την προώθηση, υποστήριξη και εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος μέσα από την καθημερινή του εργασία.

Πολιτική Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης

Στα Royalty Hotels & Suites αναγνωρίζουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και τη σημαντική σημασία της στον κλάδο και στους καταναλωτές. Η Πολιτική θέτει τις κοινωνικές μας προτεραιότητες και αρχές.

Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με όλη τη σχετική εθνική νομοθεσία σχετικά με την ΕΚΕ, να την εφαρμόζουμε σύμφωνα με την Ηθική Επιχειρηματική Συμπεριφορά προκειμένου να διασφαλίσουμε:

  • Διαφάνεια των επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών μας, δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων και των πελατών.
  • Υψηλά πρότυπα υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Στα Royalty Hotels & Suites υποστηρίζουμε και σεβόμαστε την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα τα δικαιώματα των παιδιών, εκπαιδεύοντας συνεχώς το προσωπικό μας και παρέχοντας πληροφορίες στους πελάτες μας.

Απορρίπτουμε, εξαλείφουμε και καταδικάζουμε κάθε μορφή εκμετάλλευσης ανθρώπων, ιδιαίτερα σεξουαλικής φύσης και ιδιαίτερα όταν αυτή επηρεάζει ανηλίκους.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους και τους αιτούντες εργασία. Κανένας υποψήφιος δεν θα λάβει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, θρησκείας ή πεποιθήσεων, εθνικότητας ή εθνικής καταγωγής. Καμία διάκριση σε σχέση με υπαλλήλους και αιτούντες εργασία με ειδικές ανάγκες, όπως αναπηρία ή καθεστώς μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου, εκτός εάν αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί.

Αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο στην Τοπική Κοινωνία, επομένως υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και Σεβόμαστε την τοπική κουλτούρα, τις παραδόσεις και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική αγορών

Στα Royalty Hotels & Suites αναγνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις αγορών μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην Κοινωνική Ευθύνη. Κατά τη λήψη μιας απόφασης αγοράς λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και ηθικοί παράγοντες. Και οι δύο πτυχές της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής λαμβάνονται υπόψη κατά την αγορά ενός προϊόντος. Από την προέλευση των υλικών (Διαχείριση πόρων) έως το τέλος του κύκλου ζωής τους (Διαχείριση απορριμμάτων).

Πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αγορά, λαμβάνουμε υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Εάν μια αγορά είναι απαραίτητη: Κάθε αγορά πρέπει να καλύπτει μια πραγματική ανάγκη του ξενοδοχείου.
  • Στοιχεία συσκευασίας: Αγορά προϊόντων χύμα και συσκευασίες που επαναχρησιμοποιούνται και επιστρέφονται.
  • Από τι προϊόντα κατασκευάζονται: Προτεραιότητα δίνεται στα ανακυκλώσιμα και επιστρεφόμενα προϊόντα καθώς και σε αυτά από ανακυκλωμένα υλικά.
  • Κάτω από ποιες προϋποθέσεις έχουν κατασκευαστεί.
  • Τρόπος απόρριψής τους: Προτιμώνται εκείνα με τις λιγότερες βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
  • Πόσο μακριά έχουν διανύσει: η μεταφορά προϊόντων λαμβάνεται πάντα υπόψη, (ατμοσφαιρική ρύπανση και κατανάλωση καυσίμου).

Προτεραιότητα δίνεται σε προϊόντα από τις τοπικές αγορές εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις βασικές ανάγκες της εταιρείας.

Οι Περιβαλλοντικές προδιαγραφές καθορίζονται από τον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Τμήμα Αγορών .

Πολιτική ποιότητας

Στα Royalty Hotels & Suites λαμβάνουμε υπόψη την ποιότητα της εξυπηρέτησης ως δεδομένο, ώστε να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της με τα υψηλότερα πρότυπα. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας έχει εσωτερικά και εξωτερικά οφέλη. Δεσμευόμαστε:

· Να ικανοποιήσουμε τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις

· Να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας.

· Εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας παρέχοντάς τους τακτικά οδηγίες σχετικά με την αίσθηση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων

· Να ενσωματώσουμε τις πολιτικές κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής δεοντολογίας στις επιχειρηματικές μας πρακτικές

· Να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τις προσδοκίες των πελατών μας, να μετράμε τις αντιλήψεις των πελατών μας και να εφαρμόζουμε βελτιώσεις για την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας και η ικανοποίηση των επισκεπτών παρακολουθούνται μέσω των δικών μας ερωτηματολογίων επισκεπτών, μέσω των σχολίων του διαχειριστή μας και των συναντήσεων και κριτικών της διοίκησης/προσωπικού.

· Να βελτιώσουμε τη λειτουργική απόδοση της αλυσίδας αξίας από τους προμηθευτές στους πελάτες.

· Να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προκειμένου να επιτύχουμε το μέγιστο επίπεδο ποιότητας που απαιτούν οι επισκέπτες μας.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί για τους επιχειρησιακούς μας στόχους και τα πρότυπα πρακτικής μας. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για το Σύστημα Ποιότητας του ξενοδοχείου. Οι κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν: Ο καθορισμός μετρήσιμων στόχων και η επίτευξη των απαιτούμενων αποτελεσμάτων, η εστίαση στις ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών, η παροχή των απαραίτητων πόρων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μέσω ερωτηματολογίων επισκεπτών, σχολίων διαχειριστή, συναντήσεων και αξιολογήσεων διαχείρισης/προσωπικού.

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Στα Royalty Hotels & Suites δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την Υγεία και την Ασφάλεια όλων των ατόμων στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των επισκεπτών. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα και πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στην εργασία και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις βασικές αξίες της ασφάλειας, της γνώσης, της ακεραιότητας και της ηγεσίας προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας με μηδενικά ατυχήματα.

Δεσμευόμαστε:

• να συμμορφωνόμαστε με όλη τη νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια, τις πράξεις, τους κανονισμούς, τους κώδικες πρακτικής και άλλες οδηγίες.

• να προωθούμε και να αναπτύσσουμε μέτρα για τη βελτίωση της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο εργασίας

• να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι διευθυντές παραμένουν υπεύθυνοι και υπόλογοι για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων τους

• να παρέχουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους (χρηματοδότηση, εκπαίδευση, ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ρούχα κ.λπ.)

• την παροχή κατάλληλης Εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σε όλο το αρμόδιο προσωπικό

• να καθορίσουμε σαφείς στόχους για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας

•την διατήρηση θετικής κουλτούρας ασφάλειας μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής, διαβούλευσης και συνεργασίας όλων των εργαζομένων και των επισκεπτών

• να ανταποκρινόμαστε ενεργά και διερευνούμε όλα τα περιστατικά και διασφαλίζουμε ότι οι τραυματισμένοι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στον κατάλληλο χώρο εργασίας το συντομότερο δυνατό μέσω δίκαιων πρακτικών διαχείρισης των ζημιών και αποκατάστασης

Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες εργασίας και τους κανονισμούς ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιουδήποτε απαραίτητου εξοπλισμού/ρουχισμού ατομικής προστασίας.

Εφαρμόζουμε και διατηρούμε Κανονισμούς, πολιτικές και διαδικασίες για την Υγεία και την Ασφάλεια. Αυτά παρακολουθούνται τακτικά για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολυνθεί η συνεχής βελτίωση.

Πολιτική για τα δικαιώματα του παιδιού Royalty Hotel Athens

Στο Royalty Hotel Athens, είμαστε ενήμεροι και υπεύθυνοι για την ενεργή προστασία των παιδιών από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης που μπορεί να περιλαμβάνει παραμέληση, σωματική, σεξουαλική ή συναισθηματική κακοποίηση, πείνα, κακομεταχείριση ή εκμετάλλευση σε οποιαδήποτε μορφή. Υποστηρίζουμε και σεβόμαστε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της σφαίρας επιρροής της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης παιδιών. Δημοσιεύουμε την Πολιτική μας για τα δικαιώματα των παιδιών και παρέχουμε εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των παιδιών, για όλο το προσωπικό των ξενοδοχείων μας. Το Royalty Hotel Athens δεσμεύεται για:

• Σεβασμό και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των παιδιών από κάθε είδους εκμετάλλευση.

• Λήψη προληπτικών μέτρων για τη διακοπή της προετοιμασίας ή της κυκλοφορίας τουριστικών προγραμμάτων που προωθούν ή ενθαρρύνουν τη σεξουαλική επαφή με ανηλίκους.

• Καθιέρωση μιας εταιρικής ηθικής πολιτικής κατά της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

• Αναφέρετε όλες τις ύποπτες περιστάσεις που αφορούν παιδιά στην τοπική αστυνομία και στην υπηρεσία παιδικής προστασίας

• Παρέχουμε στο προσωπικό μας εκπαίδευση για την προστασία των παιδιών. Όλοι οι υπάλληλοι του Royalty Hotel Athens είναι εκπαιδευμένοι να ασχολούνται με τέτοια θέματα και λαμβάνουν πάντα πολύ σοβαρά υπόψη τις ενέργειές μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το συμφέρον του παιδιού τηρείται.

• να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών. Παρέχουμε πληροφορίες στους πελάτες μέσω ενημερωτικού υλικού και της ιστοσελίδας μας.

• Έκθεση ετησίως για την εφαρμογή αυτών των σημείων

Άτομα που επιμένουν να μην συμβιβάζονται με τα παραπάνω παρά την προειδοποίηση της διεύθυνσης του ξενοδοχείου και που επιμένουν για όχληση απομακρύνονται από το ξενοδοχείο ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης με έγκριση του Γενικού Διευθυντή ή ειδοποιούνται στα δικαστικά όργανα.

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να υιοθετήσουν αυτή την πολιτική και να υποσχεθούν ότι θα δώσουν την απαραίτητη αποφασιστικότητα και υποστήριξη για την εφαρμογή της.